Aktualności

Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie to szkoła z wieloletnią tradycją, funkcjonuje nieprzerwanie od 1927 r. Kształci w zawodach poszukiwanych na krajowym i zagranicznym rynku pracy:

TECHNIKUM
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik elektryk
 • technik pojazdów samochodowych
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 • elektromechanik
 • kierowca mechanik
 • operator obrabiarek skrawających
 • kształcenie w oddziale wielozawodowym

Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, kształci, kładąc nacisk na praktyczną naukę zawodu, organizuje praktyki zawodowe dla swoich uczniów w profesjonalnych zakładach pracy. Uczniowie osiągają wysokie miejsca w rankingach zdawalności matury i egzaminów zawodowych. Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz angażuje w proces nauczania doświadczonych praktyków.

Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie zmodernizował warsztaty szkolne i doposażył szkołę w pomoce dydaktyczne dzięki zrealizowaniu wielu projektów unijnych. W celu jak najlepszego przygotowania uczniów do pracy w wybranych przez nich zawodach szkoła współpracuje z zakładami pracy funkcjonującymi na lokalnym rynku. Realizuje projekty i programy we współpracy m.in. z: Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Biznesu i Administracji w Łukowie, Wojewódzkim Klubem Techniki Racjonalizacji w Lublinie.
Dzięki środkom zewnętrznym szkoła stale podnosi jakość kształcenia i oferuje uczniom dodatkowe uprawnienia, oczekiwane przez przyszłych pracodawców.

 • W okresie 01.09.2018 do 31.12.2020 zrealizowano projekt „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim”, w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, który sfinansował zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz pozwolił uzyskać wartościowe uprawnienia. Uzupełnieniem projektu były wyjazdy laboratoryjne do uczelni wyższych i staże uczniowskie.
 • W okresie od 01.01.2021 do 31.08.2023 jest realizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie projekt „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” RPO WL na lata 2021- 2023, który finansuje m. in. zajęcia dodatkowe dla uczniów. Cele tych zajęć jest podniesienie jakości nauczania w zakresie matematyki i języków obcych, zwiększenie motywacji uczniów, wyposażenie uczniów w uprawnienia energetyczne, spawalnicze, z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdów i maszyn.
 • Pozyskano również dodatkowe środki na poprawę infrastruktury dydaktycznej, w tym wybudowanie 2 dodatkowych budynków (3 mln zł z UE oraz 5,787 mln zł ze środków P. Łukowskiego), w ramach projektu Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w P. Łukowskim – ZS1. Projekt realizowany w latach 2018 – 2019, zmodernizował kształcenie w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik handlowiec poprzez modernizację i wyposażenie w nowoczesny sprzęt 11 pracowni zawodowych, warsztatów szkolnych.

www.zs1.lukow.pl

Facebook
YouTube
Skip to content